Vom lua în considerare în implementarea proiectului toate politicile şi practicile prin care să nu se realizeze nicio deosebire, excludere, restricţie sau preferinţă, indiferent de: rasă, naţionalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, gen, orientare sexuală, vârstă, handicap, boală cronică necontagioasă, infectare HIV, apartenenţă la o categorie defavorizată, precum şi orice alt criteriu care are ca scop sau efect restrângerea, înlăturarea recunoaşterii, folosinţei sau exercitării, în condiţii de egalitate, a drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale sau a drepturilor recunoscute de lege, în domeniul politic, economic, social şi cultural sau în orice alte domenii ale vieţii publice. Pe parcursul întregului proiect, prin intermediul materialelor de promovare, a website-ului proiectului, în cadrul tuturor evenimentelor/întâlnirilor organizate vom urmări conştientizarea importanţei conceptului de egalitate de şanse în rândul unui număr cât mai mare de persoane.

Proiectul încurajează participarea activă și în număr cât mai mare a femeilor la formare profesională continuă, propunându-și să implice cel puțin 250 femei în activitățile sale. Proiectul urmăreşte Strategia Naţională Pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi, Legea nr. 202/2002 republicată în 2007 privind egalitatea de şanse între femei și bărbați, Constituţia României, art. 4 alin. 2 şi art. 16 alin. 1, Regulamentul (CE) nr. 1081/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului privind Fondul Social European şi de abrogare a Regulamentului (art. 6), Directiva 75/11/CE privind aplicarea principiului egalităţii de remuneraţie pentru bărbați și femei, Directiva 76/207/CE privind principiul egalității de tratament între femei și bărbați în privința accesului la formare profesională și promovare, precum și în ceea ce privește condițiile de muncă, Directiva 36/2005/CE privind recunoașterea calificărilor profesionale atât în rândul femeilor cât și al bărbaților, Directiva 43/2000/CE privind tratamentul egal al persoanelor de origine rasială și etnică și Regulamentul 1083/2006 al Consiliului Uniunii Europene care consideră egalitatea de şanse ca unul dintre principiile de intervenţie ale Fondurilor Structurale. Proiectul răspunde la unul dintre obiectivele prioritare asumate în Cadrul Strategic Naţional de Referinţă şi anume promovarea oportunităţilor egale de șanse și de tratament nediscriminatoriu în domeniul muncii.

Prin modul în care a fost conceput și în conformitate cu metodologia de implementare proiectul promovează principiul egalităţii de şanse pe următoarele direcții:

  • la selectarea grupului țintă: cel puțin 600 angajati, din care min 250 sunt femei, fără să se facă nicio discriminare de etnie, religie, convingeri politice, dizabilități etc.;
  • la constituirea echipei de management și a echipei de implementare se va promova egalitatea de gen, etnie și de vârstă.
  • echipa de proiect include în egală măsură femei și bărbați și promovează tratament salarial egal pentru aceştia;
  • la derularea activităților de informare și publicitate din proiect, se are în vedere ca la diseminarea informaţiilor (pliante, broșuri, comunicate în presă, etc.) să participe în egală masură femei, bărbați, seniori, persoane cu dizabilități, minoritatea romă, persoane aparținând grupurilor vulnerabile;
  • la activitatea de achiziții publice din proiect se va asigura tratament egal, nediscriminatoriu pentru toți ofertanții, pe bază de criterii legale și care reflectă eficiența cheltuirii banului public, cu respectarea legislației în vigoare;
  • proiectul susține participarea durabilă și progresul femeilor în creșterea gradului de ocupare prin promovarea și conștientizarea conceptului de diversitate cât și prin îmbunătățirea adaptabilității la inovațiile din mediul practic, TIC dar și facilitarea accesului pe piața muncii în sectoarele specifice;
  • diseminarea rezultatelor și experiențelor pozitive rezultate în urma implementării proiectului se va face într-o modalitate publică, transparentă și nediscriminatorie, atât de către solicitant cât și de către parteneri, prin activitatea de informare și publicitate, cu scopul de a încuraja și conștientiza importanța și rolul primordial al FPC;
  • toți cei 600 de membri ai grupului țintă au acces egal la toate programele, punându-se totodată accent deosebit pe acordarea unei șanse tinerilor, având în vedere că angajatorii le solicită condiții legate de experiență.